statafel

Sta je binnenkort op een beurs, dan is een statafel met jouw logo een echte blikvanger!

€ 163,-
excl. btw

info & bestel

salontafel

Een kartonnen salontafel doet het super in de ontvangstruimte van je bedrijf. Helemaal in jouw (huis)stijl bedrukt!

€ 98,-
excl. btw

info & bestel

presentatietafel

Zet je beeldscherm of ander promotiemateriaal op een presentatietafel en kom goed voor de dag!

€ 184,-
excl. btw

info & bestel

kruk

Kartonnen krukken zijn makkelijk bij workshops of gebruik ze als bijzettafel. Klein, licht en sterk!

€ 54,-
excl. btw

info & bestel

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden Kartonnenmeubel / Mijnvormgever.nl
Werktuigenweg 13, 8304 AZ Emmeloord, tel. 0527 - 624 622
www.kartonnenmeubel.nlinfo@kartonnenmeubel.nl

Hierna te noemen: ‘opdrachtnemer’

 

Artikel 1. Algemeen

 1. De bepalingen van deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen opdrachtnemer en een koper/opdrachtgever waarop opdrachtnemer deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met opdrachtnemer, voor de uitvoering waarin door opdrachtnemer derden dienen te worden betrokken.
 3. Algemene voorwaarden van de koper zijn slechts van toepassing indien uitdrukkelijk en schriftelijk is overeengekomen dat deze met uitsluiting van deze voorwaarden op de overeenkomst van toepassing zijn. Alsdan zullen eventueel nog strijdige bepalingen in de algemene voorwaarden van opdrachtnemer en koper slechts tussen partijen gelden, indien en voor zoveel zij deel uitmaken van de voorwaarden van opdrachtnemer.
 4. Indien een of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd worden blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. Opdrachtnemer en koper zullen alsdan overleggen teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
 5. De toepasselijkheid van eventuele inkoop of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

 

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes

 1. 1. De door opdrachtnemer gemaakte offertes zijn vrijblijvend; zij zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij anders aangegeven. Opdrachtnemer is slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de koper schriftelijk binnen dertig dagen wordt bevestigd.
 2. Levertijden in offertes van opdrachtnemer zijn indicatief en geven de koper bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 3. De prijzen in de genoemde offertes zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is opdrachtnemer daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij opdrachtnemer anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht opdrachtnemer niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Offertes en aanbiedingen gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

 

Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar het beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 2. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft opdrachtnemer het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De koper draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de koper redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan opdrachtnemer worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan opdrachtnemer zijn verstrekt, heeft opdrachtnemer recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de koper in rekening te brengen.
 4. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat opdrachtnemer is uit gegaan van door de koper verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor opdrachtnemer kenbaar behoorde te zijn.
 5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan opdrachtnemer de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 6. Indien door opdrachtnemer of door opdrachtnemer ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 7. Koper vrijwaart opdrachtnemer voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan koper toerekenbaar is.
 8. Opdrachtnemer draagt zorg voor een optimale beschikbaarheid van de diensten en/of producten. Opdrachtnemer heeft echter het recht de nakoming van zijn verplichtingen op te schorten als hij door omstandigheden die bij het afsluiten der overeenkomst niet te verwachten waren en die buiten zijn invloedsfeer liggen, tijdelijk verhinderd is zijn verplichtingen na te komen. Onder die omstandigheden worden onder andere verstaan, het niet of niet tijdig voldoen door leveranciers en onderaannemers van hun verplichtingen jegens opdrachtnemer, het weer, brand, aardbevingen, verlies of diefstal van gereedschappen, stakingen, werkonderbrekingen, handels- en importbeperkingen, storingen op internet of van electriciteit.
 9. Opdrachtnemer is niet bevoegd tot opschorting als de nakoming blijvend onmogelijk is of als een tijdelijke onmogelijkheid 2 maanden heeft geduurd. De overeenkomst kan dan worden ontbonden voor het deel van de verplichtingen dat nog niet is nagekomen. Partijen hebben in dat geval geen recht op vergoeding van de als gevolg van de ontbinding geleden of te lijden schade.

 

Artikel 4. Levering

 1. 1. Koper is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat opdrachtnemer deze bij hem aanlevert of doet aanleveren dan wel op het moment waarop deze hem volgens de overeenkomst ter beschikking worden gesteld.
 2. Indien de koper afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, is opdrachtnemer gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de koper.
 3. Indien opdrachtnemer gegevens behoeft van de koper in het kader van uitvoering van de overeenkomst, vangt de levertijd aan nadat koper deze aan opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.
 4. Indien opdrachtnemer een termijn voor levering heeft opgegeven is deze indicatief. Een opgegeven levertijd is dan ook nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de koper opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.
 5. Opdrachtnemer is gerechtigd de zaken in gedeelten te leveren, tenzij hiervan bij overeenkomst is afgeweken of aan de deelleveringen geen zelfstandige waarde toekomt. Opdrachtnemer is gerechtigd het aldus geleverde afzonderlijk te factureren.

 

Artikel 5. Vergoedingen, prijs en kosten

 1. 1. Indien opdrachtnemer met de opdrachtgever een vaste verkoopprijs is overeengekomen, is opdrachtnemer niettemin gerechtigd tot verhoging van de prijs.
 2. Opdrachtnemer mag onder andere prijsstijgingen doorberekenen indien zich tussen het moment van aanbieding en uitvoering van de overeenkomst prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijvoorbeeld wisselkoersen en lonen en grondstofprijzen.
 3. De door opdrachtnemer gehanteerde prijzen zijn exclusief BTW en andere eventuele heffingen, alsmede eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, waaronder administratie, licentiekosten en registratiekosten, tenzij anders aangegeven.

 

Artikel 6. Wijziging van de overeenkomst

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen en / of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd en / of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. Opdrachtnemer zal de opdrachtgever zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte stellen.
 3. Indien de wijziging en / of aanvulling op de overeenkomst financiële en / of kwalitatieve consequenties heeft, zal opdrachtnemer de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.
 4. Indien een vast tarief is overeengekomen zal opdrachtnemer daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit vast tarief tot gevolg heeft.
 5. In afwijking van het te dezen bepaalde zal opdrachtnemer geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan hem kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 7. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door opdrachtnemer aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij anders aangegeven. Bezwaren tegen de hoogte van de facturen en/of het uitgevoerde werk schorten de betalingsverplichting niet op. Aanbetalingen dienen te geschieden binnen 7 dagen na factuurdatum. Indien koper kiest voor automatische incasso wordt het bedrag binnen 7 dagen na factuurdatum automatisch geïncasseerd van de door koper op te geven bank-of girorekening. De storneringsperiode is 5 dagen, op te geven bij koper’s bank.
 2. Indien koper in gebreke blijft in de betaling binnen de termijn van 10 dagen dan is de koper van rechtswege in verzuim. Koper is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt. De rente over het opeisbaar bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat koper in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledige bedrag.
 3. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de koper zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de koper onmiddellijk opeisbaar.
 4. Opdrachtnemer heeft het recht de door de koper gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Opdrachtnemer kan, zonder daarvoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de koper een andere volgorde van toerekening aanwijst. Opdrachtnemer kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente alsmede de kosten worden voldaan.
 5. Opdrachtnemer heeft de mogelijkheid een kredietbeperking van 2% in rekening te brengen. Deze toeslag is niet verschuldigd bij betaling binnen de termijn.
 6. Opdrachtnemer is gerechtigd bij het uitblijven van betaling bepaalde producten of diensten te blokkeren, beperken of de toegang ontzeggen totdat volledige betaling binnen is. Voor blokkering wordt € 27,00 administratiekosten in rekening gebracht.
 7. Indien na automatisch incasso de betaling tot 2x toe niet incasseerbaar blijkt te zijn, zal opdrachtnemer € 5,- administratiekosten in rekening brengen. Wanneer opdrachtgever ten onrechte de incasso storneert zal opdrachtnemer € 25,- administratiekosten in rekening brengen.
 8. Indien opdrachtgever gebruik maakt van automatische incasso worden er geen administratiekosten in rekening gebracht.

 

Artikel 8. Incassokosten

 1. Is koper in gebreke of in verzuim met het nakomen van een of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van koper. Indien koper in gebreke blijft in de tijdige voldoening van een geldsom, dan verbeurt hij een dadelijk opeisbare boete van 15 % over het verschuldigde bedrag. Dit met een minimum van € 50,00.
 2. De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van koper, indien opdrachtnemer in het gelijk wordt gesteld.
 3. Koper is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 9. Opschorting en ontbinding

 1. 1. Opdrachtnemer is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of te overeenkomst te ontbinden, indien:
  a. Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt.
  b. Na het sluiten van de overeenkomst opdrachtnemer ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen. In geval er goede grond bestaat te vrezen dat de opdrachtgever slechts gedeeltelijk of niet behoorlijk zal nakomen, is de opschorting slechts toegelaten voor zover de tekortkoming haar rechtvaardigt.
  c. Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
 2. Voorts is opdrachtnemer bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien opdrachtnemer de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Opdrachtnemer behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. 1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. Indien opdrachtnemer aansprakelijk is voor directe schade, dan is die aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de schade waartegen opdrachtnemer verzekerd is dan wel tot maximaal 1,5 keer de waarde die met de opdracht is gemoeid, indien opdrachtnemer niet verzekerd is.
 3. Onder direct schade wordt uitsluitend verstaan:
  a. De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover deze vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden.
  b. De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan opdrachtnemer toegerekend kunnen worden.
  c. Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van de schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot van directe schade zoals bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 4. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van opdrachtnemer of zijn ondergeschikten.
 5. Opdrchtnemer is nimer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van van hulppersonen.
 6. Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden wegens productenaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product dat door opdrachtgever aan een derde is geleverd en dat ( mede ) bestond uit door opdrachtnemer geleverde producten en/of geleverde materialen

 

Artikel 11. Risico-Overgang

 1. Het risico van verlies of beschadigingen van de producten of data die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op opdrachtgever over op het moment waarop deze aan koper juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de opdrachtgever of aan een door opdrachtgever aan te wijzen derden worden gebracht.

 

Artikel 12. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor opdrachtnemer niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van opdrachtnemer worden daaronder begrepen.
 3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat opdrachtnemer haar verbintenis had moeten nakomen.
 4. Opdrachtnemer kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt haar verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk haar verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

 

Artikel 13. Vrijwaringen

 1. De koper vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden met betrekking tot rechten van intellectuele eigendom op door de koper verstrekte materialen of gegevens, die bij de uitvoering van de overeenkomst worden gebruikt.
 2. Indien koper aan opdrachtnemer informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert deze dat de informatiedragers, elektronische bestanden of software vrij zijn van virussen en defecten.

 

Artikel 14. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die opdrachtnemer toekomen op de grond van de auteurswet.
 2. Het is de koper niet toegestaan veranderingen in de zaken aan te brengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk is overeengekomen.
 3. De in de kader van de overeenkomst eventueel door opdrachtnemer tot stand gebrachte huisstijlen en andere materialen of (elektronische) bestanden, blijven eigendom van opdrachtnemer, ongeacht of deze aan de koper of aan derden ter hand zijn gesteld, tenzij anders is overeengekomen.
 4. Alle door opdrachtnemer eventueel verstrekte stukken, zoals software, (elektronische) bestanden enz., zijn uitsluitend bestemd om door de koper te worden gebruikt en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt of ter kennis van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 5. Opdrachtnemer behoudt zich het recht de eventueel door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

 

Artikel 15. Geheimhouding

 1. 1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.
 2. Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, opdrachtnemer gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en opdrachtnemer zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is opdrachtnemer niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst op grond van enige schade, hierdoor ontstaan.

 

Artikel 16. Niet-overname personeel

 1. De koper zal gedurende de looptijd van de overeenkomst alsmede één jaar na beëindiging daarvan, op generlei wijze, behoudens nadat zakelijk overleg ter zake heeft plaatsgehad met opdrachtnemer, medewerkers van opdrachtnemer of van ondernemingen waarop opdrachtnemer ter uitvoering van deze overeenkomst beroep heeft gedaan en die betrokken zijn (geweest) bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.

 

Artikel 17. Garantie

 1. Opdrachtnemer staat gedurende 6 maanden na levering in voor de goede uitvoering van de overeengekomen prestatie.
 2. Bestaat de overeengekomen prestatie uit het bewerken van door opdrachtgever aangeleverde materialen dan staat opdrachtnemer in voor de deugdelijkheid van de uitgevoerde bewerking gedurende 6 maanden
 3. Bestaat de overeengekomen prestatie uit de levering van een zaak dan staat opdrachtnemer gedurende de eerdergenoemde garantietermijn in voor de deugdelijkheid van de geleverde zaak.
 4. Bestaat de overeengekomen prestatie (mede) uit de montage of installatie van een geleverde zaak dan staat opdrachtnemer gedurende de garantietermijn van 6 maanden voor de deugdelijkheid van die installatie of montage.
 5. Opdrachtgever moet opdrachtnemer in alle gevallen de gelegenheid geven een gebrek te herstellen of de bewerking opnieuw uit te voeren.
 6. Opdrachtgever heeft alleen een beroep op garantie indien hij alle verplichtingen ten opzichte van opdrachtnemer heeft voldaan. Een beroep op garantie schort betalingsverplichtingen niet op.
 7. Geen garantie wordt gegeven voor gebreken die het gevolg zijn van normale slijtage, onoordeelkundig gebruik, niet of niet juist uitgevoerd onderhoud, installatie, montage, wijziging of reparatie door opdrachtgever of door derden.
 8. Geen garantie wordt gegeven op geleverde zaken die niet nieuw waren op het moment van levering
 9. Opdrachtgever kan op een gebrek in de prestatie geen beroep meer doen, als hij niet binnen 14 dagen nadat hij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijs had behoren te ontdekken, schriftelijk bij opdrachtnemer heeft gereclameerd.

 

Artikel 18. Eigendomsvoorbehoud

 1. Na levering blijft opdrachtnemer eigenaar van de geleverde zaken zolang opdrachtgever tekortschiet of tekort zal schieten in de nakoming van zijn verplichtingen.
 2. Zolang er op de geleverde zaken een eigendomsvoorbehoud rust mag opdrachtgever deze buiten zijn feitelijke bedrijfsuitoefening om niet bezwaren.
 3. Nadat opdrachtnemer zujn eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen, mag hij de geleverde zaken terughalen. Opddrachtgever staat opdrachtnemer toe de plaats te betreden waar deze zaken zich bevinden.

 

Artikel 19. Geschillen

 1. De rechter in de vestigingsplaats van opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft opdrachtnemer het recht geschil voor te leggen aan de volgens wet bevoegde rechter.
 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

 

Artikel 20. Toepasselijk recht

 1. Op elke overeenkomst tussen opdrachtnemer en de koper is Nederland recht van toepassing. Het Weens Koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten.

 

Artikel 21. Wijziging, uitleg en vindplaats van de voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Lelystad.
 2. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds doorslaggevend.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de overeenkomst.

 

Neem contact op
Top <h4>kartonnenmeubel.nl sitemap:</h4> <a href="https://www.kartonnenmeubel.nl/home">Home</a><br /> <a href="https://www.kartonnenmeubel.nl/producten">Producten</a><br /> -<a href="https://www.kartonnenmeubel.nl/statafel">Statafel</a><br /> -<a href="https://www.kartonnenmeubel.nl/salontafel">Salontafel</a><br /> -<a href="https://www.kartonnenmeubel.nl/presentatietafel">Presentatietafel</a><br /> -<a href="https://www.kartonnenmeubel.nl/kruk">Kruk</a><br /> <a href="https://www.kartonnenmeubel.nl/voordelen">Voordelen</a><br /> <a href="https://www.kartonnenmeubel.nl/contact">Contact</a><br /> <a href="https://www.kartonnenmeubel.nl/search">Search results</a><br />